PureLegal

ALGEMENE VOORWAARDEN

WERVING EN SELECTIE 2021

1. Definities

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie 2021.

PureLegal

eenmanszaak PureLegal, gevestigd te Rotterdam,geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 76367649.

Honorarium

Verschuldigde vergoeding voor de verrichtte werkzaamheden van PureLegal.

Kandidaat

Iedere natuurlijk persoon die door PureLegal wordt geworven en geselecteerd om een arbeids¬overeen¬komst aan te gaan met de Opdrachtgever of anderszins werkzaamheden voor de Opdrachtgever zal uitvoeren.

Opdracht

Overeenkomst tussen PureLegal en de Opdrachtgever, waarbij PureLegal zich jegens de Opdrachtgever verplicht om zich in te spannen middels wervings-, selectie- en/of executive searchwerkzaamheden een Kandidaat te werven en te selecteren om een arbeidsovereenkomst met deze aan te gaanof anderszins werkzaamheden voor de Opdrachtgever zal uitvoeren.

Opdrachtgever

De natuurlijk of rechtspersoon die Opdracht heeft gegeven voor de wervings-, selectie- en/of executive searchwerkzaamheden, alsmede de eventuele (rechts)personen die met deze (rechts)persoon in een groep zijn verbonden.

Opdrachtbevestiging

De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen PureLegal en Opdrachtgever betreffende de werving- en selectie werkzaamheden.

Opdrachtbevestiging

De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen PureLegal en Opdrachtgever betreffende de werving- en selectie werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PureLegal, op alle (zoek)Opdrachten van de Opdrachtgever, op alle overeenkomsten tussen PureLegal en de Opdrachtgever, op alle verlengingen en of op alle herhalingen hiervan en op alle daarmee verband houdende (rechts-)handelingen van PureLegal en de Opdrachtgever.

2.2 Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door PureLegal schriftelijk zijn aanvaard.

3. Opdracht

3.1 Een Opdracht komt alleen tot stand indien PureLegal de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd middels een Opdrachtbevestiging, dan weleen begin met de uitvoering van de Opdracht heeft gemaakt.

3.2 Indien en voorzover een van de bepalingen in de Opdracht in strijd is met dwingend recht zal de Opdracht op dat onderdeel in overeenstemming worden gebracht met de wettelijke bepaling die het dichtst bij de door partijen beoogde bedoeling ligt.

3.3 Een door PureLegal opgestelde concept-Opdrachtbevestiging heeft een geldigheidsduur van maximaal 4 weken vanaf datum van dagtekening van het concept.

4. Uitvoering van de Opdracht

4.1 PureLegal zal zich inspannen om de Opdracht op een zo goed en zorgvuldig mogelijke wijze uit te voeren.

4.2 De Opdracht wordt geacht te zijn vervuld indien een door PureLegal voorgedragen Kandidaat binnen 24 maanden na aanvang van de Opdracht: (a) in dienst treedt bij de Opdrachtgever in welke functie dan ook; of (b) anderszins werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever.

4.3 Indien binnen 2 maanden na indiensttreding de arbeidsovereenkomst tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever wordt beëindigd, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal PureLegal zonder daarvoor additionele kosten in rekening te brengen – met uitzondering van aanvullende advertentiekosten en/of kosten van assessment als bedoeld in 5.6 van deze Algemene Voorwaarden, welke vooraf ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zullen worden overlegd – alsnog zorgdragen voor de uitvoering van de Opdracht:

(a) tenzij de beëindiging het gevolg is van het wijzigen of het niet nakomen van de arbeidsovereenkomst, hetgeen overwegend toe te rekenen is aan de Opdrachtgever, waaronder reorganisaties begrepen worden; en

(b) tenzij de beëindiging in overwegende mate is te wijten aan zodanige wijziging van de omstandigheden:
- dat de functie niet (meer) overeenkomt met het functieprofiel;en/of
- bij de Opdrachtgever sinds aanvang van de Opdracht of sinds indiensttreding van de Kandidaat dat een nieuwe situatie is ontstaan welke niet vergelijkbaar is met de situatie waarin de Opdracht is aangevangen; en

(c) mits alle door PureLegal aan de Opdrachtgeverin rekening gebrachte bedragen tijdig zijn voldaan.

5. Honorarium

5.1 Als Honorarium voor de verrichtte/te verrichten werving- en selectiewerkzaamheden zal door PureLegal aan Opdrachtgever een fixed fee in rekening worden gebracht. Deze fixed fee wordt voor aanvang van de Opdracht bepaald,waarbij het ervaringsniveau van de Kandidaat als richtlijn fungeert.

5.2 Het Honorarium zal verschuldigd zijn in minimaal 1 en maximaal 4 betaaltermijnen waarbij de laatste betaaltermijn verschuldigd zal zijn indien en zodra de Opdrachtgever omtrent dearbeidsvoorwaarden overeenstemming heeft bereikt met de Kandidaat, dan wel op de eerste dag waarop deKandidaat werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht dan wel op de datum van indiensttreding van de Kandidaat bij de Opdrachtgever, wanneer laatstgenoemde data liggen voor het moment dat over de arbeidsvoorwaarden overeenstemming is bereikt door de Opdrachtgever en deKandidaat.

5.3 De afspraken tussen PureLegal en Opdrachtgever betreffende het Honorarium en de werving- en selectie werkzaamheden die voor dit honorarium door PureLegal verricht worden, zullen schriftelijk worden vastgelegd in een Opdrachtbevestiging.

5.4 Indien meer dan één van de door PureLegal voorgedragen Kandidaten bij de Opdrachtgeverin dienst treden, is PureLegal gerechtigd per Kandidaat het Honorarium als omschreven in bepaling 5.1 bij de Opdrachtgeverin rekening te brengen.

5.5 Indien de Opdrachtgever en Kandidaat overeenstemming hebben bereikt over een dienstverband, (dan wel op de eerste dag waarop deKandidaat werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, dan wel op de datum van indiensttreding van de Kandidaat bij de Opdrachtgever, wanneer laatstgenoemde data liggen voor het moment dat over de arbeidsvoorwaarden overeenstemming is bereikt door de Opdrachtgever en deKandidaat) dient de Opdrachtgeverbinnen vijf werkdagen nadien PureLegal schriftelijk te informeren.

5.6 Het Honorarium dekt niet de kosten voor advertenties, psychologische en/of andersoortige testen en reis- en verblijfkosten van de Kandidaat. Deze kosten zullen slechts gemaakt worden met instemming van de Opdrachtgever en zullen vervolgens door PureLegal aan de Opdrachtgeverseparaat in rekening worden gebracht.

6. Exclusiviteit

6.1 Indien PureLegal en de Opdrachtgever een exclusiviteitsperiode zijn overeengekomen, dient de Opdrachtgever zich gedurende de exclusiviteitsperiode te onthouden van het zelfstandig of met behulp van derden vervullen van de in de Opdracht bedoelde vacature. Onder exclusiviteitsperiode wordt verstaan de periode van 6 maanden, gedurende welke PureLegal alleen en uitsluitend het recht heeft om Kandidaten voor te dragen ter vervulling van een vacature bij de Opdrachtgever.

6.2 Indien de Opdrachtgever gedurende de exclusiviteitsperiode op enigerlei wijze over Kandidaten beschikt, dient de Opdrachtgever deze Kandidaten te verwijzen naar PureLegal. Deze Kandidaten worden geacht, indien geschikt, te zijn voorgedragen door PureLegal.

7. Annulering of wijziging van de Opdracht

Indien de Opdrachtgever een Opdracht intrekt, beëindigt, opzegt of op essentiële kenmerken wijzigt, is PureLegal gerechtigd een annuleringsvergoeding aan de Opdrachtgever in rekening te brengen ter grootte van € 12.500 exclusief BTW. Deze annuleringsvergoeding is de Opdrachtgever verschuldigd naast de reeds verschuldigde vergoedingen en kosten als bedoeld in bepalingen 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden. Onder wijziging van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de Opdracht dat, naar het oordeel van PureLegal, een nieuw profiel van de geschikte kandidaat is ontstaan.

8. Betaling

8.1 De Opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan PureLegal voldoen. Alle betalingen zullen op een door PureLegal aan te wijzen bankrekening worden voldaan.

8.2 Alle aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. De Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens PureLegal op te schorten.

8.3 Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van PureLegal op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 De Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 5%.

8.5 Indien de Opdrachtgever jegens PureLegal in verzuim is, is de Opdrachtgever verplicht de door PureLegal gemaakte (buiten-)gerechtelijke kosten volledig te vergoeden

9. Verplichtingen van de Opdrachtgever

9.1 De Opdrachtgever verbindt zich geen van de door PureLegal voorgedragen Kandidaten in dienst te nemen of voor zichzelf of een derde te laten functioneren binnen een termijn van 24 maanden na de voordracht door PureLegal, anders dan door tussenkomst van PureLegal.

9.2 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met de bepalingen uiteengezet in bepaling 9.1, is de Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd aan PureLegal van € 12.500 exclusief BTW. Deze boetebepaling laat onverlet het recht van PureLegal op vergoeding van de werkelijk geleden en/of te lijden schade.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van PureLegal is te allen tijde beperkt tot het totale bedrag dat, op het moment waarop de schade ontstaat, door de Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht aan PureLegal reeds is betaald.

10.2 PureLegal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die de Opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een doen of nalaten daaronder begrepen gevolgschade, of (anderszins) functioneren van een door PureLegal aan de Opdrachtgever voorgedragen en/of geplaatste Kandidaat.

11. Gedragscode

11.1 Een Kandidaat wordt alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat PureLegal de Kandidaat eerst heeft geïnterviewd en de Kandidaat door PureLegal is geïnformeerd over de betreffende vacature.

11.2 PureLegal neemt ten aanzien van organisatie- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht. (Persoons)gegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Opdrachtgever of de Kandidaat.

11.3 PureLegal zal de door haar bemiddelde Kandidaten die werkzaam zijn bij de Opdrachtgever niet actief benaderen gedurende een periode van 24 maanden na het beëindigen van de Opdracht op basis waarvan de Kandidaat is bemiddeld.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Opdrachten en daarmee verband houdende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Opdracht of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.